Úvod
Stanovy
Zmluva
Orgány
Hospodárenie
Neznámi vlastníci
Oznamy
Kontakt

Základné informácie:

Pozemkové spoločenstvo ako združenie spoluvlastníkov vykonáva hospodársku činnosť za účelom zabezpečenia starostlivosti o lesný hospodársky, a iný majetok. Pozemkové spoločenstvo vykonáva hospodársku činnosť na ktorú sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie. Pozemkové spoločenstvo môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, za týmto účelom môže založiť obchodnú spoločnosť.

Predmetom činnosti pozemkového spoločenstva je všetka činnosť týkajúca sa lesa, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho fondu, ostatnej pôdy a ostatného majetku a stým súvisiaca hospodárska obchodná činnosť. Je to predovšetkým: -lesopestevná činnosť -ťažobná činnosť -všeobecná a špeciálna ochrana lesov a lesných pozemkov -ekologizácia krajiny -zachovanie ekosystémov -tvorba a ochrana životného prostredia -zachovanie spoločenskej, biologickej a produkčnej -funkcie lesov -vykonávanie poľnohospodárskej výroby vo vlastnej réžii -poskytovanie právnej pomoci členom spoločenstva a ich dedičom pri vybavovaní dokladov preukazujúcich vlastníctvo

Členstvo sa preukazuje listom vlastníctva, alebo iným vierohodným dokumentom, ktorý nasvedčuje tomu, že uchádzač o členstvo je podielovým spoluvlastníkom k združeným pozemkom pozemkového spoločenstva. Túto skutočnosť povinne eviduje výbor pozemkového spoločenstva, ktorý zároveň vedie evidenciu ostatných členov.

Orgánmi pozemkového spoločenstva sú: Valné zhromaždenie, Výbor, Dozorná rada


©2006 Miroslav Krpelan d3t