URBARIÁT Pozemkové spoločenstvo  Detvianska Huta

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.apríla 2009 v Detvianskej Hute

( originál dokumentu v pdf )

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a zapisovateľa
 3. Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 29.06.2008
 4. Správa o činnosti v roku 2008 – p. Matúš Gibala
 5. Ročná účtovná závierka , správa o hospodárení – p. Jana Hrončeková
 6. Rozpočet spoločenstva na rok 2009 – p. Olšiak
 7. Diskusia
 8. Uznesenie
 9. Záver
 1. Otvorenie


Valné zhromaždenie otvorila a všetkých prítomných srdečne privítala p. Jana Hrončeková

Nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina (zo 432016 bolo prítomných 366773, chýbalo 65243 hlasov) zhromaždenie nebolo uznášania schopné. Požiadala prítomných o zhovievavosť a VZ sa začalo podľa pozvánky v súlade s článkom V. odst. 4 stanov spoločenstva o 13.30 hod s rovnakým programom.


P. Jana Hrončeková oboznámila prítomných z program zasadnutia


Hlasovanie: za návrh všetci prítomní
Proti návrhu 0
Zdržali sa hlasovania 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.


 1. Voľba návrhovej komisie


Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia:


 1. Vladimír Hanes – predseda
 2. Anton Kršiak
 3. Pavol Šulek


Hlasovanie : za návrh všetci prítomní
Proti návrhu 0
Zdržali sa hlasovania 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.

Do mandátovej komisie boli navrhnutí členovia:


 1. Kučerová Emília

 2. Hrončeková Anna

 3. Hanes Anton


Hlasovanie: za návrh : všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.

Za zapisovateľa bola navrhnutá : Zlatica Olšiaková
Za overovateľov zápisnice: Júlia Stupárová
Helena Hanesová

Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.


 1. Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 28.08.2005


Všetky uznesenia z predchádzajúcej schôdze boli splnené

 1. Správa o činnosti


Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní

Proti návrhu: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednohlasne prijatý.


 1. Ročná účtovná závierka, správa o hospodárení


Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní

Proti návrhu: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednohlasne prijatý.


 1. Návrh rozpočtu na rok 2009 a odmeny členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke


Výnosy : 2983 €

Náklady: 2493 €

Odmeny: 487 €

Náklady spolu: 2980 €

Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní

Proti návrhu: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednohlasne prijatý.mesačné odmeny členom výboru a revíznej komisie:


predseda 33 € mesačne

pokladník 3 € mesačne

ostatní členovia výboru 3 € za zasadnutie výboru

jednorázová odmena zapisovateľke na VZ v sume 10 €


Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní

Proti návrhu: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

Návrh bol jednohlasne prijatý.
 1. Diskusia9. Uznesenie


Predloženie a schválenie uznesenia

Uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Vladimír Hanes

10. Záver

Valné zhromaždenie ukončila p. Jana Hrončeková a poďakovala za účasť.


Zapísala: Zlatica Olšiaková


V Detvianskej Hute 29.apríla 2009


Overovatelia zápisnice:

................................................. ...............................................

Stupárová Júlia Hanesová Helena

Matúš Gibala

Predseda Urbariátu, pozemkové spoločenstva


Prílohy: Správa o činnosti v roku 2008

Ročná účtovná závierka , správa o hospodárení

Návrh rozpočtu na rok 2009UZNESENIE  z Valného zhromaždenia Urbariátu, poz. spol. v Detvianskej Hute konaného dňa 26.apríla 2009 v Detvianskej Hute


Valné zhromaždenie:


  1. SCHVAĽUJE:


 1. Program rokovania

 2. Návrhovú komisiu : Vladimír Hanes - predseda

Anton Kršiak

Pavol Šulek


Mandátovú komisiu : Emília Kučerová

Anna Hrončeková

Anton Hanes

Zapisovateľa: Zlatica Olšiaková


Overovateľov zápisnice: Júlia Stupárová

Helena Hanesová


 1. Kontrolu prijatých uznesení

- prijaté uznesenia boli splnené

 1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2008 bez výhrad a správu o hospodárení

 2. Rozpočet spoločenstva na rok 2009 podľa predloženého návrhu

 3. Odmeny členom výboru, dozornej rady a zapisovateľke podľa predloženého návrhu

  1. BERIE NA VEDOMIE:


1. Informáciu o plnení uznesení prijatých na VZ 29.06.2008

2. Správu o činnosti za rok 2008

3. Správu o vykovaní revízie majetku spoločenstva k 31.12.2008


C. UKLADÁ:


1. Pokladníkovi p. Olšiakovi predkladať účtovné doklady na každom zasadnutí. 1. Návrhová komisia: Vladimír Hanes , v.r

Anton Kršiak, v.r

Pavol Šulek, v.r.

Matúš Gibala

Predseda Urbariátu, pozemkového spoločenstvaNávrh rozpočtu na rok 2009Výnosy:

- tržby 1.250,- €

- úroky 3,- €

- vrátenie preddavku na daň za rok 2008 1.730,- €

­­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------––––––––––-----

Spolu: 2,983 ,- €


Náklady:

- zalesňovanie, ochrana, vyžínanie, prerezávky 663,- €

- cestovné náklady 280,- €

- mzda OLH 400,- €

- prenájom a daň z nehnuteľnosti 584,- €

- ostatné náklady 100 ,-€

- poplatky banke 36,- €

- preddavok na daň r. 2008 430,- €

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

SPOLU: 2493,- €

- mesačné odmeny: členom výboru a revíznej komisie - konkrétne

predseda - 33,- €

- pokladník - 3,- €


- pracovník poverený vedením evidencie - 3,- € za schôdzku

- ostatní členovia výboru - 3 ,- € za schôdzku

- predsedovi revíznej komisie - 3,- € za schôdzku

- členom revíznej komisie - 6,- € za schôdzku

- jednorázová odmena zapisovateľke na VZ (za každý zápis) v sume 10,- €

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPOLU: 487 ,- €

Výdavky spolu: 2980 ,- €


Rozpočet na rok 2009 ja navrhovaný ako vyrovnaný.
SPRÁVA

o činnosti na valné zhromaždenie Urbariátu, poz. spol. Detvianska Huta ,

konaného dňa 26.04.2009


Vážení hostia, vážení členovia,

dovoľte mi, aby som Vás privítal na dnešnom zhromaždení a v krátkosti Vás poinformoval o činnosti nášho spoločenstva za posledný rok.

Naša práca je zameraná hlavne na lesnícku a administratívnu činnosť. Obnovnú ani výchovnú ťažbu sme nevykonávali, vyťažená bola len drevná hmota po kalamite a napadnutá lykožrútom.

Všetka činnosť je vykonávaná s súlade s LHP s následnou ochranou proti burine a zveri.V roku 2008 bolo vykonané celkom:


Na rok 2009 je plán:


Finančnú správu podá predsedníčka revíznej komisie.

V roku 2008 výbor zasadal celkom 3 krát.