URBARIÁT   Pozemkové spoločenstvo   Detvianska Huta

Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.júna 2008 v Detvianskej Hute

Prítomní : 443.306 hlasov – čo je nadpolovičná väčšina

Program rokovania:

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a zapisovateľa
Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 05.11.2006
Ročná účtovná závierka , správa o hospodárení
Rozdelenie zostatku hospodárenia v sume 0,40 Sk/m
Návrh rozpočtu na rok 2008 a odmeny členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke
Diskusia
Uznesenie
Záver

Otvorenie

Valné zhromaždenie otvorila a všetkých prítomných srdečne privítala p. Jana Hrončeková , ktorá oboznámila prítomných s programom rokovania.
Hlasovanie: za návrh všetci prítomní
Proti návrhu 0
Zdržali sa hlasovania 0

Voľba návrhovej komisie


Do návrhovej komisie boli navrhnutí členovia:
Mgr. Anna Nociarová
Vladimír Hanes
Anton Kršiak
Hlasovanie : za návrh všetci prítomní
Proti návrhu 0
Zdržali sa hlasovania 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.

Do mandátovej komisie boli navrhnutí členovia:
Kučerová Emília
Hrončeková Anna
Nociar Ján
Hlasovanie: za návrh : všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol jednomyseľne prijatý.

Na zapisovateľa bola navrhnutá : Zlatica Olšiaková

Za overovateľov zápisnice: Mária Chovanová
Jozef Plavucha
Hlasovanie: za návrh: všetci prítomní
Proti návrhu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Návrh bol jednohlasne prijatý.

Kontrola prijatých uznesení z VZ zo dňa 28.08.2005

Všetky uznesenia z predchádzajúcej schôdze boli splnené

Správa o činnosti

p. Gibala- predseda Urbariátu Detvianska Huta – predniesol „Správu o činnosti za rok 2007“.

Ročná účtovná závierka, správa o hospodárení

- p. Hrončeková Jana – oboznámila prítomných o ročnej účtovnej závierke , o príjmoch a výdavkoch a o hospodárení za rok 2007.K 31.12.2007 bola vykonaná revízia majetku spoločenstva . Neboli zistené žiadne nedostatky .

Návrh rozpočtu na rok 2008 a odmeny členom výboru, dozornej rade a zapisovateľke

p.Jana Hrončeková
pre členov výboru , dozornej rade a zapisovateľke , navrhla znížiť odmeny , nakoľko ťažba za minulý rok bola nižšia
mesačné odmeny členom výboru a revíznej komisie:
predseda 1.000,- Sk
pokladník 500,- Sk
pracovník poverený vedením evidencie 200,- Sk
ostatní členovia výboru 100,- Sk
predseda revíznej komisie 100,- Sk
členom revíznej komisie 200,- Sk – za schôdzu
jednorázová odmena zapisovateľke na VZ (za každý zápis) v sume 300,- Sk

Bezplatná dodávka dreva

p. Jana Hrončeková –Obecný úrad Detvianska Huta požiadal o bezplatnú dodávku dreva v množstve cca 10 m3 . Drevo bude použité v obci na obnovenie rôznych informačných tabúľ a na rekonštrukciu domu smútku.

8. Diskusia

- p. Jana Hrončeková – vysvetlila, že má záujem o to , aby informovanosť bola na dobrej úrovni, aby aj tí občania , ktorí nemajú prístup k internetu sa dostali k potrebným informáciám .

9. Uznesenie

Predloženie a schválenie uznesenia
Uznesenie predložila členka návrhovej komisie Mgr. Nociarová

10. Záver

Valné zhromaždenie ukončila p. Jana Hrončeková a poďakovala za účasť.
Zapísala: Zlatica Olšiaková
V Detvianskej Hute 30.júna 2008
Overovatelia zápisnice:
Mária Chovanová, v.r. Jozef Plavucha, v.r.
Matúš Gibala
Predseda Urbariátu

Prílohy:
Návrh rozpočtu na rok 2008
Uznesenie
Správa o hospodárení
Revízia majetku